La institució - EUHT StPOL
Vols més informació?

INFORMA'T AQUÍ

Acreditacions i reconeixements

Acreditacions acadèmiques

  • Ordre Ministerial del 24 de març de 1969 (BOE Nº71) Centre legalment reconegut pel Ministeri d’Informació i Turisme
  • Orden Ministerial de l’11 de juny de 1981 (BOE del 13 d’agost) Centre autoritzat pel Ministeri d’Universitats i Investigació
  • Decret 187/1998 del 21 de juliol de la Generalitat de Catalunya Adscripció de l’EUHT StPOL a la Universitat de Girona com a Escola Universitària de Diplomatura en Turisme
  • Reial Decret 1406/1999 del 3 de setembre del Govern espanyol Homologació del programa d’estudis de l’Escola Universitària d’Hosteleria i Turisme de Sant Pol de Mar, adscrita a la Universitat de Girona
  • ANECA, conforme a l’establert a l’article 75 del R.D. 1393/2007, del 29 d’octubre, modificat pel R.D. 861/2010 del 2 de juliol ha avaluat favorablement el Pla d’Estudis que concedeix el Títol Oficial de: Grau en Gestió Hotelera i Turística, en dues mencions: Hoteleria Internacional i Gastronomia, Restauració i Esdeveniments
  • Resolució DOGC Ens/757/2015 del 8 d’abril, per la qual s’autoritza l’obertura del centre educatiu privat Centre de Gastronomia i Restauració de Sant Pol de Mar i la impartició del doble Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Serveis de Restauració i en Cuina i Gastronomia.

TRUCAR

WHATSAPP