Vols més informació?

INFORMA'T AQUÍ

Qualitat

Compromís amb la qualitat

L'Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar (EUHT StPOL) és un centre universitari adscrit a la Universitat de Girona (UdG), i com a tal, som part integrant del sistema de gestió de la qualitat de la UdG.

El sistema de gestió de la qualitat de la UdG i de l'EUHT StPOL té la missió de garantir el compliment dels requisits interns i externs i oferir suport per a la consecució dels objectius de desenvolupament establerts per la universitat i pel propi centre, en els àmbits institucional, de docència, recerca i transferència, serveis, així com la gestió de la participació de la comunitat universitària i dels grups d'interès. Les pautes de gestió de la qualitat es troben recollides en documents que descriuen gràficament aquests processos.

Des dels seus inicis l'any 1966, el centre sempre ha estat exigent en l'objectiu d'oferir una formació superior d'alta qualitat acadèmica, professionalitzadora i humana en el sector hoteler i gastronòmic; el reconeixement internacional avala els resultats obtinguts.

Pel fet de ser un centre de dimensions reduïdes amb interrelacions d'immediatesa, una part notable del desenvolupament en el procés de buscar la màxima qualitat es nodreix d'aportacions orals o escrites rebudes a través de canals de retroalimentació no oficials. Volem destacar que aquesta manera de fer, fruit de comprendre la naturalesa humana i les formes naturals de comunicar-se de manera directa i informal, forma part del funcionament normal del centre i contribueix a l'agilitat en el funcionament diari que ens enorgulleix. El canal informal ha estat i continua sent una part valuosa de la informació que rebem per al nostre desenvolupament i, d'aquesta manera, forma part de la gestió de la qualitat del centre. Desitgem expressar en aquest punt el nostre agraïment a totes les persones que ens ajuden a millorar. Fem nostres les seves aportacions i les valorem en les reunions de direcció del centre, d'on surten les directrius oportunes de desenvolupament i implementació.

Naturalment, la immediatesa de les interaccions es complementa amb la cura i la diligència en la gestió de tots els àmbits que requereixen un major nivell de formalitat, en benefici de la qualitat i la millora contínua del centre.

Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat del Centre és l'òrgan que supervisa i aprova el desenvolupament del sistema de gestió de la qualitat de l'EUHT StPOL en el seu conjunt, incloent-hi el seu pla de millora, els processos del sistema de gestió de la qualitat, els informes d'acreditació i de seguiment.

Sistema de garantia intern de qualitat

El Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ o SGQ) de la UdG va ser acreditat inicialment per ANECA l'any 2010. Estableix els processos i instruments que han de promoure i assegurar la qualitat de les titulacions i els processos d'ensenyament i aprenentatge.

Concebut originalment com un sistema unitari per a tota la universitat, es troba actualment en un procés d'adaptació a les noves exigències i canvis de la normativa marc, que enfoquen la gestió de la qualitat en la perspectiva del centre docent. Aquest procés implica que cada centre ha d'anar adaptant els procediments de qualitat a la seva realitat particular, evidentment dins del marc transversal de la UdG. Mentre no hagi conclòs l'adaptació dels elements del sistema, la informació mostrada correspon al nivell superior, el del SGQ de la UdG. Per aquest motiu trobarem processos adaptats o propis del centre juntament amb uns altres més generals en el SGQ del centre.

Qualitat de les titulacions

La qualitat de les titulacions universitàries oficials es garanteix en el marc VSMA (verificació, seguiment, modificació, acreditació), començant per la proposta d'una nova titulació mitjançant la redacció d'una memòria, que requereix una verificació abans de la seva implantació, i fins a l'acreditació que la titulació ha d'obtenir cada sis anys. A Catalunya és AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) qui atorga els segells de verificació i acreditació corresponents. Una vegada implantada la titulació, els informes de seguiment de la UdG fan aflorar possibles punts febles, que s'esmenen mitjançant modificació de la memòria. Els informes resultants d'aquests processos són públics.

Pla de millora

El pla de millora del centre és l'instrument que permet monitorar la gestió de la millora contínua de la qualitat. És públic i abraça tots els àmbits, des de la gestió del centre i de les seves instal·lacions, la comunicació, la docència, el personal docent i administratiu, l'atenció a l'alumnat, i fins al propi procés de millora. Inclou tant les millores que es proposa l'EUHT StPOL com també aquelles millores de la UdG que afecten el nostre centre.

El pla de millora s'estructura en dos nivells: els objectius de millora, i les accions que han de permetre aconseguir aquests objectius. El pla inclou també una previsió temporal, l'assignació de responsabilitat, i les valoracions sobre l'execució d'objectius i accions. Aquests s'actualitzen regularment mitjançant una aplicació digital, i la seva avaluació forma part dels informes de seguiment del centre.

Indicadors de seguiment

Els indicadors de seguiment de la titulació proporcionen un conjunt de dades quantitatives que la UdG recull i publica anualment, de manera que es pot apreciar el seu desenvolupament al llarg del temps. Inclouen una gran varietat de paràmetres, agrupats en quatre grans àmbits: qualitat del programa formatiu, adequació del professorat al programa formatiu, eficàcia dels sistemes de suport a l'aprenentatge, i qualitat dels resultats del programa formatiu.

Enquestes d'opinió

Enquesta a l'estudiantat sobre la docència rebuda; dades agregades. La UdG realitza semestralment aquestes enquestes per via telemàtica.

Enquesta general interna a l'alumnat del Grau en Direcció d'Empreses Hoteleres i Gastronòmiques (disponible en castellà). Aquesta enquesta s'entén com a complement a les enquestes de docència. Tematiza, per tant, aspectes de l'acció tutorial, la formació pràctica, la comunicació i els serveis. Es realitza anualment, amb preguntes diferenciades segons el curs.

Enquestes internes de satisfacció i inserció laboral de persones diplomades. Atès que els valors absoluts de participació del nostre ex-alumnat en les enquestes que administra AQU Catalunya no són estadísticament significatius a causa de les dimensions reduïdes del centre, hem confeccionat enquestes internes de satisfacció i d'inserció laboral que segueixen a grans trets els models d'AQU Catalunya. A diferència d'aquestes, es realitzen per telèfon, la qual cosa augmenta notablement el nombre de persones que responen les preguntes. Així i tot, els valors absoluts són baixos, per la qual cosa s'agreguen els resultats de diversos anys

Enquesta d'opinió al professorat de grau de l'EUHT StPOL (disponible en castellà). Aquesta enquesta segueix àmpliament el model desenvolupat per la UdG per als centres integrats, amb la finalitat d'obtenir dades comparables del nostre professorat, encara que també es tenen en compte les particularitats de l'escola. La informació obtinguda sobre diferents aspectes, com són la satisfacció amb el clima de treball i les instal·lacions, o l'opinió sobre l'estudiantat i la docència en general, entre altres, ajuden la direcció del centre en el procés de millora contínua.
La periodicitat de l'enquesta és triennal, tant a la UdG com a l'EUHT StPOL.

Certificació i reconeixement de la qualitat

El grau en Direcció d'Empreses Hoteleres i Gastronòmiques porta el segell d'acreditació favorable d'AQU. Aquesta acreditació certifica, entre altres coses, que el programa d'estudis compleix les normes acadèmiques quant a contingut, que les estructures d'estudi compleixen tots els requisits formals i que es disposa dels recursos necessaris per a l'execució del programa en forma de personal qualificat i equip material suficient.

Donem gran importància a oferir al nostre estudiantat un programa d'estudis de primera categoria en termes de contingut, organització i ocupabilitat professional. L'èxit d'aquest enfocament també ha estat reconegut internacionalment en els prestigiosos QS World University Rankings by Subject, on l'EUHT StPOL s'ha consolidat com el millor centre universitari d'Espanya en l'àmbit de l'Hoteleria i del Turisme (Hospitality & Leisure Management), i un dels millors a nivell mundial en aquesta especialitat (vegeu també l'article en el nostre blog).

TRUCAR

WHATSAPP