Vols més informació?

INFORMA'T AQUÍ

Política de qualitat

La qualitat a la Universitat de Girona i a l’EUHT StPOL

L’Escola Universitària d’hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar (EUHT StPOL) és un centre universitari adscrit a la Universitat de Girona (UdG), i com a tal som part integrant del sistema de gestió de la qualitat de la UdG, un sistema dinàmic de gestió per processos Aplicables a la institució i a tots els centres, però que també permet establir procediments de qualitat propis dels mateixos centres.

El sistema de gestió de la qualitat de la UdG i de l’EUHT StPOL té la missió de garantir el compliment dels requisits interns i externs i donar suport a la consecució dels objectius de desenvolupament establerts per la universitat i pel propi centre, en els àmbits institucional, de docència, recerca i transferència, serveis, així com la gestió de la participació de la comunitat universitària i dels grups d’interès. Les pautes de gestió de la qualitat es troben recollides en documents que descriuen gràficament aquests processos.

La gestió interna de la qualitat a l’EUHT StPOL

L’EUHT StPOL està adherida al sistema de gestió i garantia de la qualitat de la UdG, i comparteix amb aquesta el compromís de qualitat i el sistema de processos de garantia de la qualitat.

El nostre centre sempre ha estat exigent en el seu objectiu d’oferir una formació superior d’alta qualitat acadèmica, professionalitzadora i humana en el sector hoteler i gastronòmic, i el reconeixement internacional del centre n’avala els resultats.

Pel fet de ser un centre de dimensions reduïdes amb interrelacions d’immediatesa, una part notable del desenvolupament en el procés de cercar la màxima qualitat beu en el seu origen d’aportacions orals o escrites rebudes a través de canals de retroalimentació no oficials.

Volem destacar que aquest mode, fruit de comprendre la naturalesa humana i les formes naturals de comunicar-se de manera directa i informal, forma part del funcionament normal del centre i contribueix a l’agilitat en el funcionament diari que ens enorgulleix. El canal informal ha estat i continua sent una part valuosa de la informació que rebem per al nostre desenvolupament i, d’aquesta manera, forma part de la gestió de la qualitat del centre. Desitgem expressar en aquest punt el nostre agraïment a totes les persones que ens ajuden a millorar.

La immediatesa de les interaccions es complementa amb la cura i diligència en la gestió de tots els àmbits que requereixen un major nivell de formalitat, en benefici de la millora continua del centre.

Així, l’equip de direcció és qui s’ocupa dels fonaments i del funcionament i la posada en pràctica del sistema de gestió de la qualitat en el seu conjunt. El seguiment continu del sistema és responsabilitat de la persona designada a aquest efecte per la direcció i se sotmet regularment a l’aprovació per la Comissió de Qualitat del Centre, la Junta d’Escola i la Comissió de Qualitat de la UdG.

Seguiment i pla de millora

La documentació de la garantia i millora de la qualitat del centre i de la titulació es vehicula mitjançant diversos instruments institucionals, com són els indicadors de la titulació, les enquestes de satisfacció amb la docència, l’informe anual de seguiment del centre i el seu pla de millora. Aquest abraça tots els àmbits, des de la gestió del centre i de les seves instal·lacions, la comunicació, la docència, el personal docent i administratiu, l’atenció a l’alumnat, i fins al propi procés de millora.

Els objectius i les accions de millora s’actualitzen regularment mitjançant una aplicació digital, i la seva valoració forma part dels informes de seguiment del centre.

Informes de seguiment

Procediments i altres documents específics de gestió de la qualitat del centre

Fruit dels objectius de millora continua, el centre també ha elaborat documentació específica pròpia que serveix d’orientació en determinats aspectes del funcionament ordinari.

Certificació i reconeixement de la qualitat

El sistema de qualitat de l’EUHT StPOL és auditat cada sis anys per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) d'acord amb el procés d'acreditació de les titulacions oficials i els centres d'ensenyament superior. Per aquest motiu, el grau en Gestió Hotelera i Turística porta el segell d’acreditació favorable de l’AQU. Aquesta acreditació certifica, entre altres coses, que el programa d'estudis compleix les normes acadèmiques quant a contingut, que les estructures d'estudi compleixen tots els requisits formals i que es disposa dels recursos necessaris per a l'execució del programa en forma de personal qualificat i equip material suficient.

Donem gran importància a oferir al nostre estudiantat un programa d'estudis de primera categoria en termes de contingut, organització i empleabilitat professional. L’èxit d’aquest enfocament també ha quedat reconegut internacionalment en els prestigiosos QS World University Rankings by Subject, on l’EUHT StPOL s’ha consolidat com el millor centre universitari d’Espanya en l’àmbit d’Hoteleria i Turisme (Hospitality & Leisure Management) i un dels millors 20 a nivell mundial en aquesta especialitat (Vegeu també l’article en el nostre blog).

TRUCAR

WHATSAPP